Misy hira magnano hoe: « koa fa kiaka marandregny samby olo mandeha antsabo nazy ; tsy maintsy mamelontegna e ; velogno o ». Velogno marigny atsika ; satria mbala nahazo tombon’ny andra niany amin’ny andra matsagnany joma ty ; kay mendriky isaoragna Izy agnabo ao nagnamia zegny tombony andra zegny ary ankasitrahigny koa ny razagna fa nagnamia varavaragna atsika.

Hita koa fa ; tsy maintsy mitsoko sifly ny alibitra koa fa hanomboko ny laboly ; ary tsy maintsy mampagnena ny antsiva ny fahatelo koa hamory fokonolo ny ampanjaka ; kay raha hivolagna ndreky ny Malagasy dia tsy maintsy miala tsigny; nohony zegny ; miala tsigny zaho koa handray fivolagnana; satria tsigny ty baka karaha tselabaratra mangotroko ; salakady mampataitry no mahafaty koa mahavoa. Magnaraka zegny ; tegna sarotro sady fady amin’ny razambentsika ndreky taranany ny tsy miarahaba koa fa hikoragna. Kay nony antegna agnisany taranaka zana gasy zegny; ataoko ny fiarahabagna magnano hoe « mbalatsara atsika ; akory ialy naro o; »

Tompoko lahy sy tompoko vavy !

Atopiko lavitry alaiko mariny hoy ny ankamanatra zay; valiny dia menimeny. Fa kanaifa raha miboaka ivailany menimeny zegny dia ratsy tognony edy ai; satria zegny baka voalohany amaritagna ny olo adala. Maro amintsika ny magnotany tegna agny hoe “ino ma antony raha ty”; fagnotaniagna koa mipaitraka dikany zegny mila valiny koa. Miragna amin’ny hoe koa misy probolaimo misy koa solution. Izy ty dia tsy nino fa “ famoha mandry”; Raha mitovy aminazy ty baka; rony hena vondraka agnaty vilagnin’ny dadin’ny jao; agnabony tolagna tsisy motro; adigna nandrehitry azomaty; nanjary nandry nipako jabora jiaby. Kay miragna zegny koa ny fomba maha gasy atsika zioty. Nandry tsisy gasy nijery.

Very ny fomba; niova ny kolotsaigny sady fa tsy nitandraimagna eky koa ny fady isankarazany. Fa karaha vity vakivaky kony ai; sady marary no mahamegnatra koa. Kay zegny baka antony “zana’gasy” nietsiky mba hamoha ny fomba maha Malagasy ny Malagasy agnaty toromaso amintsika agny. Nata aomby na akoho fo mbo magnaraka sady magnaja fomba ndro kay; itsaka atsika olombelogno Malagasy eky kay; tokony tsy ho ambaniny zegny ai. Olombelogno tsisy fomba maha izy izy zegny baka karaha matoe lahy very tongozy; tsisy fototro itsanganagna. Maro ny karazagna fomba ndreky kolontsaigny ntsika efa nadigna. Ohatra example fo volagnindro zegny, fomba fisikinagna ny viavy ( tovo, manambady, miatriky fahavoazagna,..) abako koa ny sarin’ny fiainagna ntsika ( velontegna antragno, fialamboly, sy ny maro isankarazany aby). Kay ientegny amintsika eto sasany amizegny izay aboakandro tsaiky tsika abako amin’ny alalany “défilé de mode” hoy volagnany mena sofigny. zana’gasy, mahay fomba tsy very hasiny.

Tompoko lahy sy tompokoko vavy;

zaho ma tsy hagnano zaman’ny Bemena zegny kay; tsy lany raha koragniny manofotro aligny; kay noho zegny tamperiko eto koragna nakahy; misaotra atsika jiaby nitandregny.